BELANG VAN JONGE LANDBOUWERS 

We kunnen ons positief uiten over het belang dat aan jonge landbouwers gehecht wordt in de ontwerpteksten. In een analyse wordt gesteld dat de hoge vergrijzing, hoge investeringskosten verbonden aan een bedrijfsovername, gebrek aan toegang tot grond en de lage rendementen duidelijke zwaktes zijn van onze Vlaamse landbouwsector.  

Het is bijgevolg noodzakelijk om sterk in te zetten op: 

  • Het aantrekken van jonge landbouwers; 
  • Het vasthouden van de instroom jonge landbouwers; 
  • Het bieden van steun met het oog op een leefbaar bedrijfsinkomen; 
  • Het behouden van de veerkracht van jonge landbouwbedrijven. 

In het ontwerp zien we verschillende toevoegingen die een antwoord lijken te bieden op deze noodzaak. Er wordt een concrete definitie voorgesteld van het statuut ‘actieve landbouwer’. Daarnaast wordt de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers verder verhoogd en zal de toegang tot de betalingsrechtenreserve gemakkelijker gemaakt worden.  

Inzake overname- en investeringssteun via het VLIF worden er elementen aangehaald om de steun aan jonge landbouwers verder te vergroten. Zo wordt er voorgesteld om de bedragen van de overnamesteun gedeeltelijk te verhogen en om aan jonge landbouwers 10% extra investeringssteun toe te kennen. 

Groene Kring zal er alles aan doen om minstens deze bepalingen opgenomen te zien worden in het definitieve GLB.  

"Het GLB is een heel belangrijke hefboom om de generatiewissel te versterken. Dat is broodnodig om de toekomst van de landbouw te waarborgen. Ook de komende maanden volgen we de proces nauwgezet op om het GLB jonge boerenproof te maken."

Céline Van Kerschaver - internationaal vertegenwoordiger

ALGEMENE INDRUK 

Het nieuwe landbouwbeleid zal heel wat wijzigingen kennen ten opzichte van het huidige. Er zal meer ingezet worden op vergroeningsmaatregelen ten voordele van klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit of milieu. Daartegenover staat enerzijds een stimulerend beleid in de vorm van ecoregelingen, agromilieu- en klimaatmaatregelen of beheerovereenkomsten en anderzijds een verstrenging van de randvoorwaarden.  

Hoewel onze focus op de jongerenmaatregelen ligt, blijven we opvolgen dat de directe inkomenssteun voldoende hoog blijft in verhouding met de nieuwe randvoorwaarden en dat een beleid wordt uitgewerkt dat bestaat uit stimulansen in plaats van uit verplichtingen.  

WAT DOET GROENE KRING? 

Het startpunt van ons bezwaar bestaat uit de standpunten die de leden van Groene Kring bepaald hebben via de werkgroep GLB. Daarnaast werd elk PK bezocht door onze internationaal vertegenwoordiger, Céline Van Kerschaver. De werkgroep en de PK’s vormen samen  de basis van het bezwaar dat vanuit onze organisatie ingediend zal worden.  

De SALV (strategisch adviesraad landbouw & visserij), een officieel adviserend orgaan van de Vlaamse overheid, dient ook een advies in. Als zetelend lid van de SALV neemt Groene Kring deel aan een intensief traject met andere organisaties om een gezamenlijk, maar gewichtig, advies in te dienen.  

Tot slot werden alle Groene Kring mandatarissen geïnformeerd om vervolgens onze standpunten neer te leggen bij de Boerenbond structuren. Op die manier komen de jongerenstandpunten ook daar naar boven.