Groene Kring had al een sterk parcours afgelegd. Organisatorisch, syndicaal en inhoudelijk leek alles op punt te staan. Maar zoals het een jongerenorganisatie betaamt, leefden er intern toch ambities om het anders aan te pakken. Het was zaak dat eerst uit te kristalliseren, om vervolgens met verstevigde fundamenten de toekomst tegemoet te kunnen zien.

Restyling

In de loop van 2011 en 2012 hield Groene kring een interne structuuroefening die onder meer resulteerde in het behoud van de naam Groene Kring, maar ook de uitwerking van een heel nieuwe huisstijl. In functie hiervan werd in december 2013 een nieuw logo onthuld. Voortaan waren felgroen en bruin de basiskleuren, wat zich ook uitte in het (kledij)aanbod van de Groene Kringwinkel. Als sluitstuk van het communicatietraject kregen de website (in meerdere fases) en het tijdschrift een volledig nieuw kleedje aangepast. Het vernieuwde blad kreeg de naam Stiel mee, oogde alleszins veel kleurrijker en gevarieerder dan zijn voorganger, en was meer dan voorheen gericht op de jonge Groene Kringer.

Focus

Ook op organisatorisch vlak werden stappen gezet. Zo werd de functie van ondervoorzitter in 2015 gesplitst in een ‘Vlaamse’ ondervoorzitter en een internationale vertegenwoordiger. De combinatie van beide functies bleek nog moeilijk haalbaar voor één persoon, zeker gezien de ambitie van Groene Kring voor een blijvend actief engagement in het Europese syndicale werk. Vanaf 2017 werd de traditie om de bestuursleden te betrekken bij het beleidsmatige gebeuren nog versterkt door de omvorming van de nationale raad tot een breed georiënteerde bijeenkomst van alle geïnteresseerde kernleden. 

Bij de start van het werkjaar 2018-2019 werd het takenpakket van de consulenten geheroriënteerd. Voortaan waren zij in de eerste plaats bewegingsconsulent, met de begeleiding van gewesten en de organisatie van evenementen als focustaak. Vanzelfsprekend bleef dat in een context van een syndicale landbouworganisatie, maar voor het inhoudelijke werk werd nu een voltijdse nationale stafmedewerker aangesteld.

(Her)Vorming

Al decennialang nam Groene Kring de organisatie van diverse cursussen in eigen handen. Het aantal nam evenwel jaarlijks toe, tot tientallen per jaar. Specifiek de bedrijfsovernamecursussen, met niet alleen aandacht voor de economische, maar ook de sociale component, waren het resultaat van een bredere samenwerking met externe partners. Het inspireerde tot de oprichting van het zelfstandige Kenniscentrum voor Bedrijfsopvolging dat vanaf 2014 dergelijke cursussen van Groene Kring overnam. Ook de sectorspecifieke cursussen, net als de opleiding voor het rijbewijs G, werden vanaf 2016 niet langer meer door Groene Kring in eigen handen genomen. Dat resulteerde in de loop van 2017 in de opstart van het opleidingscentrum AgroCampus. Voortaan was Groene Kring als het ware een doorgeefluik van de cursussen en niet langer meer de organisator zelf. 

Een aantal vormingsinitiatieven werden in een ander format nog wel uitgewerkt. Ofwel was dat voor een beperkte groep jonge agrarische ondernemers (Junior Class) ofwel was dat juist laagdrempeliger voor een heel breed publiek (Tournée Générale) Vanaf 2018 werkte Groene Kring bovendien opnieuw een aanbod van buitenlandse stages uit voor jonge agrarische ondernemers die op die manier een extra werkervaring wilden opdoen.

Als het maar beweegt

De bewegingspijler van Groene Kring bleef aan belang winnen. Het recreatieve gebeuren was in al zijn vormen ingebed in de werking, van gewestelijk tot nationaal. Dat varieerde dan van het klassieke zaalvoetbaltornooi of het jaarlijkse etentje tot een groot evenement met zoals een trekkertrek of een autovoetbaltornooi. Ploegwedstrijden op provinciaal of nationaal niveau werden dan weer voor het laatst in 2016 georganiseerd. Als alternatief werd in de zomer van 2017 de competitie ‘Held van ’t veld’ gelanceerd. 

Qua ledenaantal werd de organisatie natuurlijk geconfronteerd met het steeds dalend aantal (jonge) boeren waardoor de piek van ruim 4000 leden na 2014 niet meer werd bereikt. In elk geval zette de diversifiëring van het ledenprofiel zich verder door. Als ‘beweging voor jongeren met een hart voor land- en tuinbouw’ werd bewust gemikt op de bredere agrarische sector. Het heeft mee tot gevolg gehad dat ook niet-boeren zich steeds duidelijker manifesteerden in de bestuursmandaten van Groene Kring.

Syndicaal overleg

Qua belangenverdediging ging Groene Kring verder op de voorheen ingeslagen weg. Voor de meer generieke thema’s werd nog steeds aansluiting gezocht bij de andere syndicale partners, in de eerste plaats Boerenbond, waarbij telkens het jongeboerenstandpunt werd ingevuld. Centraal uitgangspunt in de syndicale werking bleef de overname of de opstart van een land- of tuinbouwbedrijf. Ook het Europese landbouwgebeuren, met de hervorming(en) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013 en 2020, vroeg de nodige aandacht. In functie daarvan werd in 2015 een internationale vertegenwoordiger aangeworven, die de Vlaamse belangen op het Europese toneel in het kader van CEJA moest behartigen. Op die manier kon Groene Kring zijn engagement beter waarmaken.

Meer dan belangen alleen

In augustus 2015 vestigde tractor Roza met zijn trektocht door Vlaanderen de aandacht op de prijzenproblematiek. Doel was om het brede publiek duidelijk te maken dat de prijzen die de (jonge) boer voor zijn producten ontvangt veel te laag liggen in verhouding tot wat de consument er uiteindelijk in de winkel voor betaalt. Op het snijpunt van belangenbehartiging en imagovorming lag de jaarlijkse rondrit met politici, met de bevoegde Vlaamse of federale minister, een Europees landbouwcommissaris of politiek geëngageerde jongeren.

Het beleidsmatige en actiegerichte syndicale werk werd dus mee ondersteund door evenementen die de imagovorming van de landbouw in het algemeen op een positieve manier wilden ondersteunen. Klassiek zijn ondertussen de tractorrondritten met personen met een beperking, inmiddels aangevuld met tractorwijdingen, lichtstoeten of tijdens de coronawinter van 2020 meerdere tractormanifestaties ter ondersteuning van de zorgsector.

In 2016 lanceerde Groene Kring het concept van #BoerVoor1Dag, waarbij ambtenaren en beleidsmakers werden uitgenodigd om gedurende één dag mee te draaien op het bedrijf van een jonge boer. In april 2019 ging de breed gedragen imagocampagne #Boerentrots  van start. Ook de stropoppenactie die Groene Kring lanceerde in de zomer van 2019 en op grotere schaal herhaalde in de zomer van 2020 paste in deze campagne.

Lees het volledige verhaal

Vorig jaar vierde Groene Kring zijn vijftigste verjaardag. Om het jubileumjaar af te sluiten, maakte Groene Kring een boek. Daarvoor werd Bert Woestenborghs van het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) ingeschakeld. Gedurende enkele maanden dook hij in het archief van Groene Kring en ging hij in gesprek met enkele oud-Groene Kringers. Het resultaat is een prachtig boek van 102 pagina’s dat de geschiedenis en leukste anekdotes van de organisatie in de kijker zet.

Ontdek het CAG

CAG is het kenniscentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is erkend door de Vlaamse overheid.

CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf het midden van de 18de eeuw tot en met vandaag.