Wat is Boer & Toekomst?

De laatste jaren komen er heel wat uitdagingen op de sector af. Elk van die uitdagingen maakt het moeilijk om te boeren. Bovendien maken ze het minder aantrekkelijk en interessant voor jonge boeren om te starten. Dat roept op korte termijn enkele zorgen op, namelijk: vinden we nog genoeg landbouwers en waar vinden zij nog bestaansrecht?  

Om die reden is Groene Kring aan de slag gegaan met Boer & Toekomst, een langetermijntraject in samenspraak met onze leden; een visie op het brede landbouwvraagstuk dat vandaag de dag speelt. We kijken naar hoe de landbouw zich in de toekomst kan en moet verhouden tot de maatschappij. Onze visie, gemaakt en gedragen door onze leden, zal de basis vormen voor eender welke aanpak van Groene Kring voor eender welke uitdaging in de sector. Dit is noodzakelijk om jonge boeren te motiveren om te starten met en te blijven boeren.

Waarom nu Boer & Toekomst?

De uitdagingen voor jonge boeren zijn gigantisch. Op dit moment ontbreekt er een langetermijnvisie op de land- en tuinbouw en daar wil Groene Kring mee aan de slag gaan.

Daarnaast komt ook binnen Boerenbond de vraag op hoe we naar de toekomst moeten kijken. Alles wijst erop dat dit hét moment is om onze eigen insteken voor te bereiden en naar buiten te brengen.  

Hoe is onze visie tot stand gekomen?

Boer & Toekomst, dat ben jij! Omdat Groene Kring geen visie kan vormen zonder zijn leden, hebben we hen opgeroepen om mee na te denken, te schrijven, te brainstormen en te beslissen over de inhoud van de visietekst.

Leden uitdagen en inspireren

Onze leden zijn het begin van alles. Groene Kring heeft zijn leden dan ook uitgedaagd om op verschillende manieren naar de landbouw te kijken en open te staan voor de aspecten van het bedrijf van de toekomst. Zo zijn enkele projecten, ter inspiratie van onze leden, gestart onder de noemer Boer & Toekomst.

  1. Jonge boeren, levende grond. Met het project ‘Jonge boeren, levende grond’ zetten we in op de informatiedoorstroom van een goede omgang met bodem, want een gezonde bodem zorgt voor een gezond voedselsysteem. Via webinars, interactieve en diepgaande opleidingen brengen wij land- en tuinbouwers op de hoogte. Dit project doen we in samenwerking met Voedsel Anders, Pomona vzw, ILVO en Boerenbond.
  2. Jonge boeren voor de klas. In samenwerking met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) brengen wij Groene Kringers voor de klas. Op deze manier brengen we het unieke ondernemersverhaal van onze land- en tuinbouwers binnen naar het klaslokaal en leert de schoolgaande jeugd bij over het reilen en zeilen van een land- of tuinbouwbedrijf.
  3. Rondetafelgesprekken met Rikolto. Samen met Rikolto brengt Groene Kring boeren en burgers samen om met elkaar in dialoog te gaan. Het afgelopen jaar hebben we enkele succesvolle gesprekken georganiseerd om elkaars leefwereld en standpunten te leren begrijpen.

Bestuursleden inspireren

Onze bestuursleden, Provinciale Kernleden en leden van het Nationaal Bestuur vertegenwoordigen elk lid van Groene Kring op provinciaal en nationaal niveau. Aan de hand van gesprekken met gedreven sprekers en uitgebreide brainstormsessies, hebben wij hen uitgedaagd om na te denken over de toekomst van de sector. Met deze input zijn we nadien aan de slag gegaan.

Beslissingen nemen

Uiteindelijk was het aan ons om knopen door te hakken. We richtten de werkgroep Boer & Toekomst. Deze werkgroep was samengesteld uit twee vertegenwoordigers van elke provincie, waarbij iedere sector én provincie een stem had.

De werkgroep stelde aan de hand van brede denkoefeningen concrete voorstellen op en legde deze telkens voor aan de provinciale structuren van Groene Kring. Nadien hebben experts uit het middenveld de tekst nagelezen en getoetst aan de realiteit.

Het harde werk van zo'n 150 vrijwilligers werd uiteindelijk goedgekeurd door het Nationaal Bestuur.

Wat staat er in de visietekst?

De visietekst is gebaseerd op vier grote thema’s: jonge boeren, economie, ecologie en maatschappij. De tekst gaat voor ieder thema dieper in op de toekomst van de land- en tuinbouw, met de dromen van jonge boeren in het achterhoofd.

  1. Zonder Jonge boeren gaat het niet. De essentie van de landbouw zijn de (jonge) boeren, maar dan moeten ze wel kunnen starten. Daarom is het een droom van Groene Kring dat starten met landbouwbedrijven mogelijk en betaalbaar wordt en dat de kennis over de sector er ook blijft. 
  2. Morgen boeren we economisch rendabel. De overheid zal niet één verdienmodel opleggen, maar land- of tuinbouwers kunnen kiezen welk model het best bij hen past. Dat verdienmodel garandeert hun een eerlijk inkomen en een eerlijke prijs voor hun product.
  3. De landbouw van morgen wordt ecologisch duurzaam. Groene Kring droomt van landbouw die goed afgebakend is in de gedeelde open ruimte, alsook van een goede samenwerking met de natuur. Zonder grond kan je niet boeren, dus we streven naar betaalbare landbouwgrond die voor een lange tijd gebruikt kan worden. 
  4. De boer als centrum van de maatschappij. Jonge land- en tuinbouwers zullen in de toekomst een landbouwbeleid op lange termijn hebben dat afgestemd is op gewenste en ongewenste neveneffecten. Dat zal zorgen voor perspectief, zekerheid én jonge boeren die kunnen groeien in hun verdienmodel.

Paneldebat 27 juni

Op 27 juni vindt er in Leuven een paneldebat plaats rond de visietekst Boer & Toekomst. Wil je graag de visie van de Vlaamse politieke kopstukken te weten komen? Schrijf je dan nu in!

Vragen?

Heb je vragen over Boer & Toekomst? Dan kan je steeds terecht bij voorzitter Justine Arkens.