Bekijk onze voorwaarden want je krijgt het materiaal niet zomaar mee.

 

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

De gebruiker aanvaardt de materialen die in de bijgevoegde lijst werden opgesomd. De betreffende lijst wordt door beide partijen ondertekend en maakt integraal deel uit van deze overeenkomst (bijlage 1).

Artikel 2: Afhalen – terugbrengen

Behoudens expliciet vermelde andere afspraken met de eigenaar, dienen de betreffende materialen in principe te worden afgehaald in overleg met de verantwoordelijke van KLJ & Groene Kring VZW.

Artikel 3: Gebruikersrechten en -plichten

De gebruiker beschikt vrij over het gebruikte materiaal, weliswaar binnen de globale veiligheids- en gebruikersvoorschriften.

De gebruiker dient als een goede huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de betreffende goederen. De gebruikte materialen dienen door de gebruiker proper en ordelijk teruggebracht te worden.

KLJ & Groene Kring VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

Onderverhuring is in geen enkel geval toegelaten.

Artikel 4: Prijs

De materialen worden gratis ter beschikking gesteld van de gewesten van Groene Kring VZW.

Artikel 5: Waarborg

Tot naleving van zijn verplichtingen zal de gebruiker aan de eigenaar bij de ondertekening van deze overeenkomst een waarborgsom betalen. Deze wordt bepaald door het uitgeleende materiaal hieronder beschreven (bijlage 1). De waarborg dient betaald te worden voor de ophaaldatum op het rekeningnummer BE96 7343 7734 9005 (KREDBEBB) met mededeling 'Waarborg materiaal + naam gewest'. De gebruiker dient de betaling van de waarborg te bewijzen alvorens het materiaal wordt overhandigd.

Deze waarborg zal door de eigenaar aan de gebruiker worden teruggegeven indien de gebruiker tegen uiterlijk de in deze overeenkomst voorziene einddatum de goederen in goede staat (na controle) aan de gebruiker zal hebben terugbezorgd.

Indien de gebruiker de goederen niet zou terugbrengen tegen de voorziene indiendatum, dan verbindt de gebruiker er zich bij deze overeenkomst toe dat er per extra dag vanaf de indiendatum een schadevergoeding van € 20,00/dag wordt aangerekend.

Artikel 6: Schade – verlies – diefstal

De gebruiker erkent de betreffende materialen in goede staat van onderhoud en goed functionerend (igv technische apparatuur) te hebben ontvangen. Indien er bij ontvangst gebreken zijn aan de uitgeleende materialen, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar.

Het gebruik ervan gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van het gebruik.

Ingeval van schade, verlies of diefstal, wordt in samenspraak met KLJ & Groene Kring VZW een vergoeding bepaald, die overeenkomt met de werkelijke herstel-of vervangingskost. De waardebepaling van het materiaal wordt verder in deze overeenkomst medegedeeld.