Download Groene Kring promofilm - lange versie (MPG)
Download Groene Kring promofilm - korte versie (MPG)

Groene Kring is ook Grüner Kreis

Grüner Kreis is een vereniging van en voor jonge boeren in de Duitstalige Gemeenschap van België. De bijna 200 leden, tussen 16 en 35 jaar oud, zijn verdeeld over twee regionale groepen: Eupen en Eifel. Aan het hoofd van elk van deze regionale groepen staat een bestuur.
Specifieke uitdagingen en doelstellingen van Grüner Kreis zijn: netwerken, solidariteit en opleiding voorzien voor en ideeën uitwisselen tussen jonge boeren in België én over de grenzen heen.
De vereniging zet zich steevast in voor de belangen van haar jonge boeren en wil een positief beeld van de landbouw naar de buitenwereld communiceren.
Grüner Kreis verdedigt de stem van de jonge boeren in de brede samenleving én de politiek. 

 

Geschiedenis

Groene Kring vindt zijn wortels in de vroegere ‘Boerenjeugdbond’ (BJB). Deze werd in 1927 opgericht als jongeren-afdeling van de Boerenbond en de Boerinnenbond. De BJB had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel. 

Over de jaren heen maakte het platteland een sterke maatschappelijke evolutie door. Niet alle plattelandsjongeren die aansloten bij de BJB kwamen nog uit de land- of tuinbouwsector. Om op deze evolutie in te spelen werd de doelgroep en de werking verruimd. Deze verruiming werd in 1965 duidelijk gemaakt door een naamsverandering: de ‘Boerenjeugdbond’ werd ‘Katholieke Landelijke Jeugd’ (KLJ). Deze socio-culturele jongerenbeweging richtte zich tot alle jongeren van het platteland. Na de naamsverandering bleef de KLJ toch speciale aandacht besteden aan haar vormingsprogramma’s voor jonge boeren en boerinnen. In elke afdeling kwam er één beroepsverantwoordelijke in het Bestuur.

In 1966 dook voor het eerst de naam Groene Kring op, en dit voor het luik beroepswerking binnen de KLJ. Vanaf 1971 werd er een echte Groene Kringwerking opgestart. Jonge boeren, boerinnen, tuinders en tuiniersters werden gewestelijk samengebracht om aan vorming en belangenverdediging te doen. In december 1976 werd KLJ-Groene Kring dan als aparte vzw (vereniging zonder winstoogmerk) erkend, met als doel ‘de vorming, de begeleiding, de voorlichting en de belangenverdediging van jonge land- en tuinbouw(st)ers, meer in het bijzonder op het vlak van hun beroep’. De hechte band met KLJ bleef echter bestaan. Groene Kring groeide sindsdien uit tot de grootste vereniging voor land- en tuinbouwjongeren, verspreid over heel Vlaanderen en de Oost-Kantons.

 

Groene Kring is ook KLJ

Vanaf de jaren '60 ging KLJ zich richten op alle jonge bewoners van het platteland, en niet meer uitsluitend op jonge boeren. Om deze specifieke doelgroep echter niet te verwaarlozen, werd Groene Kring opgericht. Groene Kring ontwikkelde zich in de schoot van KLJ tot de beweging van jonge land- en tuinbouwers. 

In zo'n 300 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 26 000 leden van KLJ bij elkaar. Ongeveer 3500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider/bestuurslid. Zo is KLJ één van de grote jeugdbewegingen en de grootste jongerenbeweging in Vlaanderen.

Ook in de Oostkantons is er een KLJ-werking in 28 afdelingen, goed voor ongeveer 1600 leden en gedragen door een 330-tal bestuursleden.

De KLJ-werking staat of valt met de inzet, dynamiek en kennis van deze plaatselijke bestuursleden. Daarom wordt een uitgebreid gamma aan kadervorming opgezet. Er zijn 10 pedagogische medewerkers met als kerntaak de ondersteuning van de plaatselijke KLJ-afdelingen in de regio’s. Daarnaast is er team evenementen met 3 medewerkers die instaan voor de organisatie van vorming, initiatieven en sportwerking in de 5 regio’s.

KLJ richt zich tot alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar. In KLJ wordt gewerkt rond 6 leeftijdsgroepen: -9, -12, +12, +14, +16 en +20. De afdelingen zijn vrij om afhankelijk van de plaatselijke situatie andere opsplitsingen te maken en bepalen zelfstandig wanneer en hoe vaak ze samen komen. Maar we streven er wel naar om in iedere afdeling een +16-werking op te zetten.

KLJ en Groene Kring staan duidelijk niet los van elkaar: de beide bewegingen zijn nog altijd zeer nauw met elkaar verbonden en vormen samen één organisatie, KLJ & Groene Kring vzw.

KLJ & Groene Kring vzw heeft tot doel:
Het organiseren van jeugdwerk voor jongeren van het platteland en voor de jonge land- en tuinbouw(st)ers. Concreet wil KLJ & Groene Kring vzw jongeren van het platteland en de jonge land- en tuinbouw(st)ers kansen geven door algemene en professionele vorming te organiseren en ontmoetings- en ontspanningskansen aan te bieden.

KLJ & Groene Kring vzw wil jongeren van het platteland en de jonge land- en tuinbouw(st)ers begeleiden en stimuleren om samen te werken en om zich, vanuit een christelijke inspiratie, te engageren in de lokale gemeenschap.

KLJ & Groene Kring vzw wil alle mogelijke belangen behartigen en verdedigen van jongeren van het platteland en van de jonge land- en tuinbouw(st)ers.

Binnen KLJ & Groene Kring vzw is KLJ dus de beweging die zich richt op alle kinderen en jongeren op het platteland, waar Groene Kring zich in hoofdzaak richt op jonge land- en tuinbouwers. 

Meer info? www.klj.be

Vacatures bij  Groene Kring

Er zijn momenteel geen vacatures binnen Groene Kring

GDPR? Wa’s da?

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 gaat de nieuwe wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens van start (GDPR). 

Indien vragen mail naar privacy@groenekring.be.

FAQ ... lees meer

Stage bij Groene Kring

Ben je op zoek naar een fijne stageplaats met veel mogelijkheden en eigen inbreng en verantwoordelijkheden? Zoek dan niet veel verder, Groene Kring kan je heel wat bieden als stageplaats. 

Wet op de vrijwilliger

Lees meer

De structuur 

Groene Kring is een ledenvereniging, met een duidelijke structuur waarin vrijwilligers sturing geven aan de Groene Kringwerking. De medewerkers van Groene Kring geven uitvoering aan deze beslissingen en zorgen er voor dat alles in goede banen loopt. Het organigram van Groene Kring…  

Wie is wie

Het doen en laten van Groene Kring wordt beslist door de leden van het nationaal bestuur. Het nationaal bestuur bestaat uit de nationale voorzitter, de nationale ondervoorzitter, de internationale vertegenwoordiger en de vijf provinciale voorzitters

Naast de provinciale visie houdt het nationale bestuur ook rekening met de standpunten die gevormd worden in de verschillende sectorspecifieke nationale werkgroepen. Ook zij hebben elk hun werkgroepvoorzitter

Daarnaast telt Groene Kring per provincie nog een medewerker ter ondersteuning van de verschillende gewesten. Deze Groene Kringconsulenten zijn het verbindingspunt tussen de verschillende structuren binnen Groene Kring. 

Ter ondersteuning van de algemene werking heeft Groene Kring ook administratieve medewerkers

Tot slot is er de directeur. Deze staat in voor het algemeen beleid van de KLJ & Groene Kring vzw waarvan Groene Kring deel uitmaakt.

Het Groene Kring Manifest van morgen: missie, visie en waarden

Missie*

“Groene Kring is de beweging van en voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart voor de land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt deze jongeren samen in een kwaliteitsvolle jongerenwerking en biedt hen maximale kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Door haar werking wil Groene Kring hen een stem geven, in het bijzonder in specifieke jongerendossiers, en hun maatschappelijke belangen behartigen onder meer door een positieve bijdrage aan het imago van de land- en tuinbouwsector te leveren.”


Visie*

“Groene Kring is de referentie voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Groene Kring biedt daarom ondersteuning en begeleiding aan voor bestuursleden, gewesten en vrijwilligers. De Groene Kring-structuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast.

 

Groene Kring wil de leidende organisatie zijn inzake kwaliteitsvolle opleiding, kennis- en ervaringsuitwisseling bij bedrijfsovername of het opstarten van een bedrijf in de land- of tuinbouwsector. Dit doet Groene Kring in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

 

Groene Kring geeft een stem aan (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Via overleg, participatie en (ludieke) acties komt Groene Kring op voor hun belangen, met focus op specifieke jongerendossiers.

 

Waarden*

Groene Kring is in de eerste plaats een beweging. De leden zelf besturen de beweging zowel gewestelijk als provinciaal en nationaal. Ze kunnen daartoe rekenen op de actieve ondersteuning van geëngageerde Groene Kring medewerkers.

 

Alle jongeren vanaf 16 jaar tot 35 jaar die een eigen land- of tuinbouwbedrijf hebben of willen opstarten of die een hart hebben voor de sector, horen thuis bij Groene Kring.

 

Groene Kring put zijn mandaat uit de interne democratische besluitvorming en het engagement van de Groene Kring kernleden.

 

Groene Kring is tegelijk een ontmoetingsplatform waar (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers meer kansen krijgen door opleiding en (internationale) ervaringsuitwisseling, in het bijzonder met het oog op de overname of opstart van een leefbaar en toekomstgericht land- of tuinbouwbedrijf.

 

De Groene Kring standpunten worden deskundig onderbouwd en krachtig vertolkt bij Boerenbond, middenveldorganisaties en regionale, nationale en internationale overheden en instellingen.

 

Groene Kring is de spreekbuis voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen met een bijzondere focus op de jongerendossiers.

 

Groene Kring legt een belangrijke klemtoon op een toekomstgerichte land- en tuinbouw, die instaat voor gezond voedsel, een leefbaar platteland en produceert met oog voor mens, dier en milieu.

 

Groene Kring ijvert in dit kader voor een land- en tuinbouwsector die garant staat voor een leefbaar inkomen, een actieve en stimulerende overnamepolitiek en een vlotte generatiewissel.

 

Groene Kring werkt aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector. Hierbij richt Groene Kring zich in het bijzonder op jongeren.

 

Groene Kring stelt in elk van haar opdrachten openheid, creativiteit en vooruitgang voorop en is solidair met land- en tuinbouwers hier en elders.

 

Groene Kring gaat in haar opdrachten uit van een eigentijdse Christelijke inspiratie.* Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de mannelijke vorm gebruikt voor de beide geslachten.