Wet op de vrijwilliger

Lees meer

De structuur 

Groene Kring is een ledenvereniging, met een duidelijke structuur waarin vrijwilligers sturing geven aan de Groene Kringwerking. De medewerkers van Groene Kring geven uitvoering aan deze beslissingen en zorgen er voor dat alles in goede banen loopt. Het organigram van Groene Kring…  

Wie is wie

Het doen en laten van Groene Kring wordt beslist door de leden van het nationaal bestuur. Het nationaal bestuur bestaat uit de nationale voorzitter, de nationale ondervoorzitter, de internationale vertegenwoordiger en de vijf provinciale voorzitters

Naast de provinciale visie houdt het nationale bestuur ook rekening met de standpunten die gevormd worden in de verschillende sectorspecifieke nationale werkgroepen. Ook zij hebben elk hun werkgroepvoorzitter

Daarnaast telt Groene Kring per provincie nog een medewerker ter ondersteuning van de verschillende gewesten. Deze Groene Kringconsulenten zijn het verbindingspunt tussen de verschillende structuren binnen Groene Kring. 

Ter ondersteuning van de algemene werking heeft Groene Kring ook administratieve medewerkers

Tot slot is er de directeur. Deze staat in voor het algemeen beleid van de KLJ & Groene Kring vzw waarvan Groene Kring deel uitmaakt.

Het Groene Kring Manifest van morgen: missie, visie en waarden

Missie*

“Groene Kring is de beweging van en voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart voor de land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt deze jongeren samen in een kwaliteitsvolle jongerenwerking en biedt hen maximale kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Door haar werking wil Groene Kring hen een stem geven, in het bijzonder in specifieke jongerendossiers, en hun maatschappelijke belangen behartigen onder meer door een positieve bijdrage aan het imago van de land- en tuinbouwsector te leveren.”


Visie*

“Groene Kring is de referentie voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Groene Kring biedt daarom ondersteuning en begeleiding aan voor bestuursleden, gewesten en vrijwilligers. De Groene Kring-structuur en haar netwerk zorgen hierbij voor een extra houvast.

 

Groene Kring wil de leidende organisatie zijn inzake kwaliteitsvolle opleiding, kennis- en ervaringsuitwisseling bij bedrijfsovername of het opstarten van een bedrijf in de land- of tuinbouwsector. Dit doet Groene Kring in nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

 

Groene Kring geeft een stem aan (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Via overleg, participatie en (ludieke) acties komt Groene Kring op voor hun belangen, met focus op specifieke jongerendossiers.

 

Waarden*

Groene Kring is in de eerste plaats een beweging. De leden zelf besturen de beweging zowel gewestelijk als provinciaal en nationaal. Ze kunnen daartoe rekenen op de actieve ondersteuning van geëngageerde Groene Kring medewerkers.

 

Alle jongeren vanaf 16 jaar tot 35 jaar die een eigen land- of tuinbouwbedrijf hebben of willen opstarten of die een hart hebben voor de sector, horen thuis bij Groene Kring.

 

Groene Kring put zijn mandaat uit de interne democratische besluitvorming en het engagement van de Groene Kring kernleden.

 

Groene Kring is tegelijk een ontmoetingsplatform waar (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers meer kansen krijgen door opleiding en (internationale) ervaringsuitwisseling, in het bijzonder met het oog op de overname of opstart van een leefbaar en toekomstgericht land- of tuinbouwbedrijf.

 

De Groene Kring standpunten worden deskundig onderbouwd en krachtig vertolkt bij Boerenbond, middenveldorganisaties en regionale, nationale en internationale overheden en instellingen.

 

Groene Kring is de spreekbuis voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen met een bijzondere focus op de jongerendossiers.

 

Groene Kring legt een belangrijke klemtoon op een toekomstgerichte land- en tuinbouw, die instaat voor gezond voedsel, een leefbaar platteland en produceert met oog voor mens, dier en milieu.

 

Groene Kring ijvert in dit kader voor een land- en tuinbouwsector die garant staat voor een leefbaar inkomen, een actieve en stimulerende overnamepolitiek en een vlotte generatiewissel.

 

Groene Kring werkt aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector. Hierbij richt Groene Kring zich in het bijzonder op jongeren.

 

Groene Kring stelt in elk van haar opdrachten openheid, creativiteit en vooruitgang voorop en is solidair met land- en tuinbouwers hier en elders.

 

Groene Kring gaat in haar opdrachten uit van een eigentijdse Christelijke inspiratie.* Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de mannelijke vorm gebruikt voor de beide geslachten.