Jongerenbelangen

Dossiers

20.02.2019

Brede weersverzekering

Er is politiek akkoord rond de brede weersverzekering. Lees meer


29.01.2019

VLIF zoekt innovatie, zoek jij mee?

Het Departement Landbouw en Visserij wil via het VLIF pioniers in onze sector steunen. Er worden daarom subsidies uitgeschreven voor landbouwers die willen investeren. Het gaat dan enerzijds om investeringen in innovaties die nog niet op de VLIF-lijst staan, en anderzijds om systemen die al wel op de lijst staan maar waaraan een extra innovatie werd toegevoegd.  Lees meer

 

19.12.2018

Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling en premie voor jonge landbouwers 

Op 20 december 2018 verricht het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers. Lees verder…

 

7.11.2018

Schadevergoeding droogte nu aanvragen.

In het Staatsblad van 7 november is het Besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd aangaande de erkenning van de landbouwramp droogte 2018. Zodoende kan je nu een tegemoetkoming voor de geleden schade aanvragen. De uiterste datum om de aanvraag in te dienen is 28 februari 2019. Lees verder…

6.11.2018

 

Uitbetaling voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2018

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen op 31 oktober 2018 een voorschot van 70% op de extra betaling per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Lees verder…


 

29.10.2018

Droogte 2018 erkend als landbouwramp

Tijdens haar vergadering van vrijdag 26 oktober 2018 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Minister Schauvliege, de droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 als landbouwramp erkend. De erkenning is van toepassing op alle Vlaamse gemeenten. De schade wordt erkend voor groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen (vb. vlas, suikerbieten, aardappelen), voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij. Lees verder… 


25.10.2018

Gratis wateradvies voor jouw bedrijf dankzij KRATOS

Heel wat landbouwers hadden deze zomer problemen door de aanhoudende droogte. Denk zeker eens aan de subsidiemaatregel KRATOS, want die kan helpen om de impact van droogte op je bedrijfsvoering te verminderen. Lees verder…


 

28.09.2018

Teeltschade of -mislukking uiterlijk vandaag, 28 september, te melden via het Nitraatmeldpunt

De VLM raadt alle landbouwers aan om op het Mestbankloket na te gaan welke percelen de Mestbank geselecteerd heeft voor de nitraatresiducampagne 2018. De staalnameperiode voor deze campagne loopt van 1 oktober tot 15 november. Is er bij de selectie van de Mestbank een perceel met teeltschade of teeltmislukking? Dan moet je dat uiterlijk op 28 september melden via het Nitraatmeldpunt. Ook als geselecteerde percelen niet of niet op een veilige manier bemonsterd kunnen worden, moet je de Mestbank hierover tijdig informeren. Meer info op het Mestbankloket.

 

27.09.2018

VLIF-steun voor bioveiligheidsinvesteringen

Varkensbedrijven in Vlaanderen kunnen rekenen op steun vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voor het nemen van de nodige bioveiligheidsmaatregelen om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan. Het gaat hier om het aanbrengen van dubbele omheiningen, wildroosters ...

OPGELET: intekenen doe je uiterlijk op 30/9/2018 (afsluiten van de blokperiode) via het e-loket. 

Klik hier voor meer info.

 
20.09.2018

Droogtemaatregelen: Europese Commissie voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers (ecologisch aandachtsgebied)

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens de voorbije zomer kampen heel wat landbouwers met een tekort aan veevoeder. Om hieraan tegemoet te komen, versoepelt de Europese Commissie de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen. Lees verder…

22.08.2018

Droogte: meld je schade aan de gemeente en vraag een bezoek van de schattingscommissie 

Sinds begin juni werd de land- en tuinbouwsector geconfronteerd met een combinatie van uitzonderlijke droogte en zeer hoge temperaturen. Voor teelten of percelen die geconfronteerd worden met ‘uitzonderlijke verliezen’ werd reeds aangeraden om zo veel mogelijk ‘bewijsmateriaal’ op te maken en te verzamelen. Je moet immers bewijsmateriaal kunnen voorleggen om overmacht aan te tonen (mestwetgeving en verzamelaanvraag) of om te gebruiken in je fiscale aangifte. Lees meer


 

 
27.07.2018

Moment van de waarheid voor landbouwers: grote droogte zorgt voor kleine frieten

Naar aanleiding van de stevige hittegolf van deze week vond Groene Kringer Koen Vrancken het hoog tijd om eens een objectieve én technische kijk te geven op de toestand van de gewassen als gevolg van de aanhoudende droogte.
Lees het volledige artikel hier.

 

07.05.2018

EU-commissaris Hogan doet plannen GLB 2020 uit de doeken

Nadat er vorige maand een besparing op het GLB-budget werd aangekondigd, deed landbouwcommissaris Hogan nu ook de regelgevende plannen voor GLB 2020 uit de doeken. Lees meer
 

07.05.2018

“Land- en tuinbouw zal het voortaan met 5% minder Europese financiële middelen moeten doen.”

Helaas, maar eigenlijk niet helemaal onverwacht, wordt gesnoeid in het landbouwbudget. Dit was de koele mededeling die we op 2 mei van de Europese Commissie bij de bekendmaking van het voorstel voor het meerjarig financieel kader voor de periode van 2021 tot en met 2027 te horen kregen. Lees meer ...

 

03.04.2018

Jonge boeren in de weer voor jongerenbelangen

Céline Van Kerschaver en Jannes Maes, de huidige én de vorige internationaal vertegenwoordiger van Groene Kring, werden geïnterviewd voor de nieuwsbrief van het Vlaams Ruraal Netwerk. Lees meer…

 

16.03.2018

Groene Kring werkt verder aan standpunt GLB

In oktober 2017 wisselden we van internationaal vertegenwoordiger. Céline Van Kerschaver nam de fakkel over van Jannes Maes.  De internationaal vertegenwoordiger is een Groene Kringer die tot op wereldniveau de belangen van jonge boeren verdedigt. Lees meer

 

15.03.2018

Soepele betaling voor jonge landbouwers

De betaling voor jonge landbouwers kan slechts één keer, gedurende vijf opeenvolgende jaren, per landbouwbedrijf toegekend worden. De nieuwe regeling stelt echter dat de periode van vijf jaar niet meer verminderd wordt met het aantal jaren dat al verstreken is tussen de eerste vestiging en het jaar van de aanvraag.  Lees meer

 

30.11.2017 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Meer steun voor jonge landbouwers

Vandaag verscheen er een artikel in De Morgen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het nieuwe plan maakt meer steun vrij voor jonge landbouwers. Het aantal actieve boeren daalt in Europa met 6 % per jaar. "Nochtans is er bijvoorbeeld in Vlaanderen zeker nog een toekomst voor de landbouw," zegt de 28-jarige Sam Magnus. Lees het volledige artikel hier.


15.11.2017 

Gemeend Landelijk - Inspiratie door het platteland

In 2018 trekken we opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van onze gemeentelijke en provinciale mandatarissen. Om het beleid en potentiële kandidaten te inspireren werkte de Landelijke Beweging 16 inspiratiefiches uit. Lees hier meer.

 

30.10.2017

Panelgesprek 'De toekomst van land- en tuinbouw'

Op 18 oktober 2017 hield Groene Kring Antwerpen in samenwerking met Groene Kring Agro een panelgesprek over 'De toekomst van land- en tuinbouw'. Niet onbelangrijk voor onze jonge boeren en dat bewees de opkomst van maar liefst 100 Groene Kringers. Boerenbond en VILT gaven verslag in ledenblad en website. Lees hier het verslag van VILT.

 

14.04-2017 

Belangrijke data voor de campagne 2017

Eind mei was Groene Kring te gast op twee bijeenkomsten van burgemeesters en schepenen in Vlaams-Brabant. ‘Spitsregio Leuven’ en ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’ vroegen ons een toelichting te geven over de lokale uitdagingen en mogelijke acties voor (jonge) landbouwers op (inter)gemeentelijk niveau. Bekijk de presentatie hier.

 

14.04-2017

Belangrijke data voor de campagne 2017

Vrijdag 21 april is de uiterste datum waarop tot middernacht de verzamelaanvraag campagne 2017 ingediend kan worden. Elke werkdag dat later ingediend wordt, betekent een premieverlies van 1% en dat tot 16 mei. Indienen na deze datum, betekent dat de landbouwer geen steun meer kan ontvangen in 2017. Maar er zijn nog belangrijke data in campagne 2017 waar het best rekening mee gehouden wordt. Bekijk ze hier.

 

15.02.2017

Groene Kring denkt mee over het verlies van landbouwgrond

Afgelopen woensdag organiseerde provincie Antwerpen een sensibiliseringsevent rond de verkaveling van het platteland en het daaraan gekoppelde verlies van landbouwgrond. Naast de structurele oorzaken van het verdwijnen van landbouwgrond zijn er ook verborgen veranderingen zoals tuinen, hobbyweides, niet-agrarische ondernemingen … Door de grote druk blijft de vastgoedprijs hoog van zowel landbouwgronden als bestaande gebouwen. Ook ondervoorzitter Sam Magnus was aanwezig op het panelgesprek om de belangen van jonge landbouwers te verdedigen. Lees het gehele verslag op VILT.

 

10.02.2017

Boerenbond stelt actieplan voor de vleesveehouderij voor

De economische situatie op de zoogvee- en afmestbedrijven wordt steeds nijpender. Erger nog is dat er weinig perspectief is op beterschap in de volgende maanden, omdat het rundvleesaanbod de dalende vraag overstijgt. De sectorvakgroep vleesvee van Boerenbond heeft de voorbije weken een actieprogramma uitgewerkt, met een waaier van acties om de moeilijke situatie voor de vleesveehouders om te buigen. Lees meer


03.02.2017

Europa raadpleegt zijn inwoners over het landbouwbeleid

Op vrijdag 3 februari lanceerde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan een openbare raadpleging over de toekomst van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Hij wil de resultaten van de enquêtes gebruiken om het Europees landbouwbeleid verder te moderniseren en te vereenvoudigen. De bevraging is dus een essentieel gegeven in de discussie rond een nieuw GLB na 2020. Lees meer

 

31-01-2017

VLIF zoekt innovatie, zoek jij mee?

Het Departement Landbouw en Visserij wil via het VLIF pioniers in onze sector steunen. Er worden daarom subsidies uitgeschreven voor landbouwers die willen investeren. Het gaat dan enerzijds om investeringen in innovaties die nog niet op de VLIF-lijst staan, en anderzijds om systemen die al wel op de lijst staan maar waaraan een extra innovatie werd toegevoegd.  Lees meer


22-11-2016
Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding

Maak mee het verschil!

Een lekker stukje varkensvlees van bij ons begint bij de Belgische zeugenhouders. Maar door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden staan de Belgische zeugenhouders onder druk. Het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding besliste daarom om de Belgische zeugenhouders, gedurende een jaar, extra ondersteuning te geven door middel van een éénmalige korte termijn ketentoeslag. Minister Borsus doet, nu het schema halfweg is, een warme oproep aan de betrokken bedrijven uit de keten en aan de verkooppunten van varkensvlees die nog niet deelnemen alsnog mee in te stappen in het ketenakkoord. Ook de consument kan een grote rol spelen. Meer info

30-08-2016

Tijdelijke productiebeperking voor de zuivelsector

Op de landbouwraad van 18 juli werd een bijkomende enveloppe goedgekeurd als compensatie voor de crisis in de verschillende dierlijke sectoren. Eén van de maatregelen voorziet een Europese enveloppe van 150 miljoen euro voor een tijdelijke productiebeperking in de zuivelsector. Op deze pagina worden de belangrijkste punten toegelicht. Het is belangrijk vooraf een weldoordachte keuze te maken of je je al dan niet zult aanmelden voor een productiebeperking. Bovendien moet je bij een aanmelding zeer goed de geplande hoeveelheid te leveren melk in de reductieperiode inschatten.  Meer info

 

EUROPEES ONDERZOEK

De noden van Belgische jonge land- en tuinbouwers

In opdracht van de Europese Commissie (directoraat generaal voor landbouw en plattelandsontwikkeling) werden ongeveer 78 jonge landbouwers per Europese lidstaat geïnterviewd om hun verschillende noden in beeld te brengen. De interviews hebben als algemeen doel beleidsmedewerkers en andere stakeholders inzicht te bieden in de noden van jonge Europese land- en tuinbouwers in Europa. De resultaten van de interviews werden binnen een focusgroep met verschillende experten uitvoerig besproken. Meer info

 

DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

De voorwaarden voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2015?

Het Departement Landbouw en Visserij deelt in een persbericht de voorwaarden mee voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2015.
Wie op 1 januari 2015 over nieuwe premierechten voor zoogkoeien beschikt en een deelnameverklaring heeft ingediend voor 9 januari 2015 maakt aanspraak op de premie in 2015 mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Leer meer over de gestelde voorwaarden in het persbericht van de Vlaamse overheid

 

DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

Uw elektronische Verzamelaanvraag 2015

Vanaf 4 maart 2015 kunt u als land- of tuinbouwer met percelen of exploitaties in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw verzamelaanvraag 2015 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het is opnieuw verplicht de verzamelaanvraag elektronisch in te dienen. De uiterste datum voor het indienen van uw verzamelaanvraag is dinsdag 21 april 2015 om middernacht. Lees meer

 

Nieuwe regels voor vestigingssteun op komst!

Overnamesteun gewijzigd!

In januari 2015 zal de het systeem van overnamesteun ihkv het VLIF grondig wijzigen. De wijziging kan namelijk enkele ingrijpende gevolgen hebben bij een overname. Het is daarom belangrijk met kennis van zaken het nieuwe jaar te starten. Vrijdag 19.12.2014 verwachten wij meer communicatie vanuit de overheid. Houd dus www.vlaanderen.be zeker in de gaten!  Lees meer

 

Een bedrijfsoverdracht bij veranderend beleid

Opgelet, een nieuw GLB

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) brengt heel wat veranderingen met zich mee. In dit artikel gaan we in op de specifieke aandachtspunten voor de jonge landbouwers. Lees meer